Przypominamy zasady zgłoszenia dziecka / pełnoletniego ucznia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku.

Aby skorzystać z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,

rodzic (opiekun prawny) musi złożyć w sekretariacie poradni

„Kartę zgłoszenia".

Karta zg oszenia   (KARTĘ ZGŁOSZENIA
można pobrać
w „drukach do pobrania"
lub klikając na obrazek obok). 

 
Kartę można złożyć również za pośrednictwem pedagoga lub psychologa szkolnego, musi być ona jednak wypełniona oraz podpisana przez rodzica (opiekuna prawnego) przez.
O dokładnym terminie badań rodzic informowany jest telefonicznie przez PPP.