Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 przedstawiamy organizowane w Poradni terapie grupowe.

Poniżej znajdują się także opisy wybranych grup.

grupyko17

grupyka17

Warsztaty rozwojowe „PiK” Pamięć i Kreatywność

Warsztaty adresowane są dla uczniów zdolnych, osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, z klas II i III szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Są propozycją zajęć stymulujących i wspomagających uczestników w ich rozwoju osobistym – poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Ważnym elementem warsztatów jest stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych, kreatywności oraz pamięci poprzez zaznajomienie uczestników zajęć z podstawowymi mnemotechnikami oraz mapami myśli.

Warsztaty będą odbywały się raz w tygodniu przez 1,5 godziny na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rybniku, ul. Kościuszki 55, przez jeden semestr. Planowany dzień: czwartek, godz. 17.30. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona.                                  O zakwalifikowaniu do grupy decyduje osoba prowadząca zajęcia.

Osoba prowadząca – Kamila Woźnica (psycholog).

TRENING „S.O.S.”- trening skutecznego opanowania stresu.

Zajęcia adresowane są dla tych uczniów III klas szkół gimnazjalnych                                     i ponadgimnazjalnych, którzy chce lepiej radzić sobie ze stresem.

Czy stres to nasz wróg, czy sprzymierzeniec? Jakie są przyczyny i objawy stresu? Jakie są metody konstruktywnego postrzegania rzeczywistości?- strategie radzenia sobie ze stresem. Pozytywne nastawienie do życia- czy warto je mieć?  Jakie są praktyczne metody opanowania stresu? Co wpływa na poczucie naszej skuteczności? Na te i na wiele innych pytań poszukamy wspólnie odpowiedzi podczas cotygodniowych spotkań.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez jeden semestr.

Planowany termin zajęć: poniedziałki w godz. 18.00-19.00 lub w czwartki w godz. 16.00-17.00 (termin zostanie ustalony z grupą chętnych)

Osoba prowadząca – Kamila Woźnica (psycholog).

 

Warsztaty kreatywności (w ramach programu Destination Imagination)

Zajęcia adresowana są dla uczniów zdolnych ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą uczestniczyć w międzynarodowym programie edukacyjnym Destination Imagination. Udział w zajęciach jest ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty. DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas rozwiązywania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami                   i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy i pracy zespołu. Uczestnicy zajęć przygotowują się do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination. Zajęcia trwają cały rok szkolny.

Planowany termin spotkań- poniedziałek godz. 16.00-18.00. O zakwalifikowaniu do grupy decyduje osoba prowadząca zajęcia. Rekrutacja chętnych w drugiej połowie września.

Osoba prowadząca – Kamila Woźnica (psycholog).

 

Grupowa terapia zakłóceń emocjonalnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku informuje, że od października 2017r. na terenie Poradni rusza grupowa terapia zakłóceń emocjonalnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Terapia jest skierowana do osób, które mają trudności z emocjami oraz własną tożsamością, przejawiają niskie poczucie własnej wartości, mają trudności w kontaktach z ludźmi, brak im zaufania do siebie i świata. Celem terapii jest udzielenie wsparcia, stworzenie możliwości uporządkowania swoich wewnętrznych konfliktów oraz poznanie siebie i swoich możliwości, co pozwoli na osobisty rozwój, zmianę siebie i swojego stylu życia.

Zapisy odbywają się w sekretariacie Poradni od 4.09.2017r., uczniowie niepełnoletni przyjmowani są za zgodą rodziców. Terapia trwa od października 2017r. do maja 2018r., spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5h. Przed rozpoczęciem terapii odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Osoba prowadząca: mgr Edyta Siejok

 

Grupowa terapia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

(dysleksją, dysgrafią, dysortografią)

Prowadząca: mgr Ewa Rduch – surdopedagog

Celem terapii jest

      Zajęcia realizowane będą w formie warsztatu grupowego w oparciu o proces grupowy.

Praca w grupie opierać się będzie na aktywności uczestników. Metody prezentowane w Programie służą doskonaleniu osobowości uczestników oraz mają spowodować wyrównanie ich szans edukacyjnych. Do metod aktywizujących zalicza się : pracę w parach, pracę w małych grupach, pracę indywidualną, „burzę mózgów”, psychodramę, krąg uczuć, gry interakcyjne i integracyjne, relaksację, kinezjologię edukacyjną Paula Denissona, dyskusję grupową i inne. Uczeń z dysleksją rozwojową potrzebuje wieloaspektowej terapii, nie tylko związanej z wyrównywaniem deficytów rozwojowych.

      Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży obejmujących wiek od klasy

IV szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum

 

Grupowa terapia dla dzieci z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego

Prowadząca: mgr Ewa Rduch – surdopedagog

Grupowa terapia dla dzieci z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego opiera się na następujących elementach:

1.  Treningu słuchowym wykorzystującym dane uzyskane z badań diagnostycznych. 
2. Wykształceniu u uczniów odpowiednich technik kompensacyjnych oraz poprawie ich funkcji poznawczych – pamięci, koncentracji, szybkości podejmowania decyzji umożliwiających radzenie sobie z trudnościami z percepcja słuchową.
3.  Nauce radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi, szkolnymi, rówieśniczymi i dydaktycznymi.
4.  Usprawnianiu funkcji percepcyjno-motorycznych.
5.  Uczeniu pozytywnego, realistycznego podejścia do własnych ograniczeń oraz budowaniu w dziecku poczucia własnej wartości

Zajęcia realizowane będą w grupie 6 –cio osobowej, często podzielonej na 2 zespoły po 3 dzieci. Zajęcia opierać się będą na metodach aktywnych tj. zachęcających uczestników do wyrażania własnych myśli, twórczego podejmowania działań i ćwiczenia różnych umiejętności potrzebnych w szkole, w grupie rówieśniczej i w domu.

Metody pracy:

- zabawy interakcyjne
- gry integracyjne
- praca w dużej grupie i małych zespołach
- rysunek
- burza mózgów
- dyskusja
- krąg uczuć
- prace indywidualne
- prace plastyczne
- uzupełnianie zdań
- korzystanie z nabytej wiedzy
- wypełnianie testów
- prace odtwórcze

Odbiorcami terapii będą dzieci w wieku szkoły podstawowej z klas IV do VI