Procedury zapisu ucznia na zajęcia grupowe
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, na rok szkolny 2018/2019


I.    Terapie pedagogiczne, socjoterapia.
      1.    Rodzic lub opiekun prawny zapisuje ucznia na listę uczestników (wraz z listą rezerwową)
             za pomocą, poczty elektronicznej,
osobiście, lub telefonicznie, w sekretariacie Poradni
             w budynku przy ul. Kościuszki 55.

      2.    Zapisy ruszają 03.09.2018 r.
      3.    Osoby prowadzące grupę zadzwonią do osób, które zakwalifikują się do grup.
      4.    Kwalifikacja dziecka do grupy jest zależna od:
             -    diagnozy w PPP ze wskazaniem do udziału w terapii lub diagnozy specyficznych trudności
                  w nauce lub deficytów
rozwojowych;
             -    kolejności zgłoszeń.


II.    Szkoła dla rodziców.
       1.    Rodzic lub opiekun prawny zgłasza swoją chęć udziału w warsztatach za pomocą,
              poczty elektronicznej,
osobiście, lub telefonicznie w sekretariacie Poradni przy
              ul. Kościuszki 55
.
       2.    Zapisy ruszają 03.09.2018 r.
       3.    Osoby prowadzące grupę poinformują osoby, które zgłosiły swoją chęć udziału w zajęciach.
       4.    Kwalifikacja jest zgodna z kolejnością zgłoszeń.


III.    Terapie psychologiczne, ogólnorozwojowe, treningi.
       1.    Rodzic lub opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka poprzez wypełnienie
             „Wniosku o kwalifikację dziecka do grupy
terapeutycznej - dzieci przedszkolne”  lub
             Wniosku o kwalfikację dziecka do grupy terapeutycznej - dzieci szkolne:

              -    zgłaszanie dzieci przedszkolnych, w sekretariacie przy ul. Kościuszki 55 lub
                   ul. Karłowicza 48

              -    zgłaszanie dzieci szkolnych w sekretariacie przy ul. Kościuszki 55 lub ul. Karłowicza 48
       2.    Rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają wnioski i składają je w terminie
              od 04.06 do 07.09.2018 r.

       3.    Kwalifikacja dziecka do grupy jest zależna od:
              -    zgłaszanych trudności;
              -    udzielanej dotąd pomocy (zgodnie z zaleceniem psychologa prowadzącego) oraz
                   pomocy udzielanej już w systemie
oświaty (pierwszeństwo dla osób, które nie są
                   objęte formami pomocy);

              -    posiadanych diagnoz adekwatnie do grup;
              -    ilości zgłoszonych uczestników, którzy mogą zostać zakwalifikowani do grupy;
              -    oczekiwań dotyczących efektów terapii grupowej, stopnia adekwatności do formy pracy.
       4.    Osoby prowadzące grupę poinformują osoby, które zakwalifikują się do grup.
       5.    Pracownicy Poradni mogą zaprosić rodziców lub opiekunów prawnych samych lub
              wraz z dzieckiem, na dodatkową konsultację
w ramach kwalifikacji.
       6.    Ilość grup jest ograniczona możliwościami lokalowymi oraz ilością zadań realizowanych
              przez PPP w stosunku do ilości
pracowników, a także standardami pracy terapeutycznej.

 Wnioski można pobrać z zakładki Druki do pobrania - klik!