Rodzina-miniTerapia Rodzin w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Na terapię może się zgłosić rodzina, która przeżywa kryzys, czy boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. Trudności rodziny mogą być związane np. z:

 

 Terapia rodzin jest w zasadniczym stopniu oparta o teorię i tzw. „myślenie systemowe”. Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina będą rozpatrywane jako problemy całego „systemu rodzinnego”, tzn. jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie i co można zrobić, by go rozwiązać lub zminimalizować.

Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają jeszcze innego podejścia, wskazane zostaną ośrodki czy osoby, do których należy się zgłosić w tej sprawie po pomoc. W zależności od specyfiki tego konkretnego problemu terapia rodzinna będzie dalej prowadzona lub nie.

Podejście systemowe oznacza też różne sposoby i techniki pracy, np. takie jak analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, formułowanie zadań dla członków rodziny celem poprawy funkcjonowania, próbowanie nowych sposobów rozumienia się i porozumiewania się w rodzinie. Wybór podejścia czy techniki terapii będzie zależał od konkretnych potrzeb, konkretnej rodziny.
    
Terapia rodzinna jest sytuacją dobrowolną i potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to osób, które nie są całkowicie przekonane i mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Jednak pozytywne zmiany w rodzinie są wtedy możliwe, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą. Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli.

Bardzo ważną częścią całego procesu są tzw. konsultacje wstępne – a więc pierwsze spotkanie z całą rodziną. Celem konsultacji wstępnej jest zapoznanie się z problemami, jakie skłaniają rodzinę do szukania pomocy. Szczególnie istotne jest poznanie opinii wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu, nawet jeśli są to opinie całkowicie ze sobą sprzeczne. Pozwala to lepiej zrozumieć sytuację rodzinną oraz uzgodnić realistyczne cele terapii. Cele te są uzgadniane z członkami rodziny uczestniczącymi w konsultacji. Podczas pierwszego spotkania członkowie rodziny są proszeni również o wypełnienie specjalnych kwestionariuszy psychologicznych, które dodatkowo pomagają terapeutom w szczegółowym zrozumieniu i poznaniu postaw, sposobów myślenia i postępowania oraz problemów całej rodziny.

Konsultacje i spotkania terapeutyczne prowadzone są przez dwóch terapeutów. Jeden bezpośrednio uczestniczy w spotkaniu z Państwem, drugi pośrednio obserwując spotkanie z boku, czasami tylko włączając się w rozmowę. Spotkania trwają godzinę lub nieco dłużej, po czym terapeuci wychodzą na krótką rozmowę, aby podzielić się refleksjami między sobą, które następnie przekazują Państwu.

Na ogół spotkania odbywają się co 3-4 tygodnie; w miarę postępu terapii ich częstotliwość może się zmieniać. Czas terapii jest dopasowywany do potrzeb i problemów, czas ten jest negocjowany z rodziną w trakcie trwania terapii. Z reguły co kilka spotkań, analizuje się osiągnięty postęp oraz sensowność dalszych spotkań. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutów z nią pracujących.

W zależności od problemów, wyznaczonych celów i sposobów pracy na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodzin w różnych konstelacjach. Na przykład, czasami mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci lub inne warianty w zależności od potrzeb. Organizowanie takich spotkań jest również uzgadniane z poszczególnymi osobami w rodzinie. Jak wspomniano, w spotkaniach rodzinnych na ogół uczestniczą także dzieci chyba, że poruszane sprawy dotyczą ściśle relacji małżeńskiej.

Spotkania terapeutyczne są za zgodą rodziny nagrywane na dyktafon lub kamerę. Nagrania te są dokumentacją prowadzonej terapii i pomagają terapeutom w prowadzeniu kolejnych spotkań. Wszystkie informacje udzielone przez rodziny w procesie terapii, w jakiejkolwiek formie - mają charakter ściśle poufny. Terapeuci są zobowiązani tajemnicą zawodową.

W trakcie terapii rodzinnej (podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej) może u uczestników wystąpić poczucie braku pozytywnych efektów czy wręcz pogorszenia. Towarzyszyć temu mogą uczucia niepokoju, niechęci, smutku czy bezradności. Uczucia te mogą być przejściowe i – paradoksalnie – wynikać z postępów w terapii. Praca terapeutyczna wywołująca zmiany jest często okupiona wysiłkiem i trudnymi uczuciami, ale jest to sytuacja przejściowa. Zachęcamy Państwa do dzielenia się tymi uczuciami w trakcie spotkań terapeutycznych, by mogły być one rozpoznane, omówione i właściwie zrozumiane.

Ponadto macie Państwo prawo:


W celu umówienia się na konsultację rodzinną należy dzwonić na numer Poradni (32 422-39-35) i prosić o kontakt z jednym z terapeutów. Terapia prowadzona jest przez następujące pary terapeutów: