1 klasa w lawkach

Na czym polega pomoc psychologiczno – pedagogiczna i do kogo jest adresowana?

Właściwie odpowiedź ta zamyka się dwóch „słowach kluczach”: jedno to rozpoznawanie, drugie to zaspokajanie. Najpierw rozpoznajemy potrzeby ucznia a potem staramy się jak najlepiej je zaspokoić, określić dla niego takie formy wsparcia, które rzeczywiście przyniosą zamierzone efekty. Te potrzeby wynikać będą w szczególności z przedstawionego katalogu szczególnych uzdolnień, niepełnosprawności:

 

 1. choroby przewlekłej;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. specyficznych trudności w uczeniu się;
 5. zaburzeń komunikacji językowej;
 6. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 7. niepowodzeń edukacyjnych;
 8. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia, jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 9. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 10. innych potrzeb dziecka.

Ten katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Nie sposób wskazać wszystkich specjalnych potrzeb ucznia, bo taka identyfikacja najlepiej wykonana jest właśnie w przedszkolu, szkole czy placówce. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie potrzeby dzieci i młodzieży były jak najlepiej zaspokojone.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy stają się wszyscy uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Uczeń powinien mieć zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, rozpoznanymi przez nauczyciela lub specjalistę, prowadzącego zajęcia z uczniem. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia może dotyczyć zarówno trudności w uczeniu się, jak i szczególnych uzdolnień ucznia.

Wymienione tutaj potrzeby uczniów ( 1-10 ) są najczęściej identyfikowane przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów podczas pracy z uczniem, w szczególności podczas prowadzenia zajęć. Takie rozwiązanie nie zwalnia przedszkola, szkoły i placówki z obowiązku obserwacji ucznia pod kątem innych indywidualnych potrzeb, które u danego ucznia mogą pojawić się w związku ze specyfiką konkretnego środowiska.

Zmieniające się warunki społeczno – ekonomiczne wymagają uwzględniania nowego rodzaju potrzeby, będącej podstawą objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, jaką są trudności adaptacyjne ucznia związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą.

jest udzielana z inicjatywy:   

 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 5. asystenta edukacji romskiej;
 6. pomocy nauczyciela.

W poradni psychologiczno - pedagogicznej pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

Þ    uczniom

Þ    rodzicom uczniów i nauczycielom

 

Opracowała:

mgr Edyta Siejok