za życiem1                                                  

     

W ramach realizacji rządowego programu „Za życiem” Prezydent Miasta Rybnika wskazał Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy.

Celem  działalności Ośrodka jest  kompleksowe wsparcie dzieci  zagrożonych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia. Program skierowany jest dla rodzin i dzieci z terenu miasta Rybnik. Działalność WOKRO przewidziana jest w latach 2018 - 2021.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. poz. 1712
w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych - do zadań „ośrodka” należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
  w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 
fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej    i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych
w przepisach wydanych na podstawie 
 art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów
i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
    a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
    b) prowadzenie akcji informacyjnych,
    c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Dla kogo jest projekt:

Rodzic starający się o wsparcie w ramach programu składa w poradni obowiązkowo jeden
z poniższych dokumentów:

Wskazane jest dołączenie dokumentów z poniższej listy, jeżeli dziecko takie posiada:

Nabór do programu odbywa się semestralnie w miesiącu sierpniu i styczniu danego roku kalendarzowego.

Dzieci zakwalfikowane do programu na dany rok kalendarzowy mają możliwość kontynuacji
w kolejnym roku. Warunkiem jest złożenie pisemnej deklaracji przez rodzica/prawnego opiekuna
w miesiącu grudniu roku poprzedzającego rok kalendarzowy.

Dzieci, kóre spełniają wymagane kryteria, ale nie zostały zakwalfikowane do programu, będą umieszczane na liście rezerwowej i rekrutowane w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym niż kolejny okres naborowy (tj. sierpień lub styczeń)

 

Informacji na temat zajęć w ramach programu „Za Życiem” udziela Dyrektor Poradni
mgr Adam Kocjan. W godzinach urzędowania tel. : 032 42 23 935

 

Projekt finansowany jest z budżetu państwa.

Podstawę prawną Projektu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. 2016, poz. 1860), Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz. 1250) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. (Dz.U. z 2017r., poz. 1712).

 

 

Druki do pobrania:

- Wniosek o objęcie dziecka opieką WOKRO - "Za Życiem" / (pdf)

Formularz rekrutacyjny / (pdf)