Kliknij by zobaczyć nasz fanpage na facebooku.

 

epuap

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

Wejście do biuletynu informacji publicznej

motto - To co najważniejsze to uśmiech dziecka

ZADZWOŃ DO NAS
32 422-39-35
32 423-17-55

LUB NAPISZ

Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych dla dzieci niepełnosprawnych. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na stymulowaniu rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych.

Jakie dokumenty musi skompletować rodzic, by jego dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty, a następnie do poradni psychologiczno - pedagogicznej. Specjaliści pracujący w poradni dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Terapia wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje dzieciom niepełnosprawnym dlatego też dziecko musi posiadać diagnozę lekarską kwalifikująca go jako dziecko niepełnosprawne.

Dziecko niepełnosprawne w rozumieniu prawa oświatowego to dziecko posiadające następującą diagnozę:
- dziecko niesłyszące lub słabo słyszące,
- niewidome lub słabowidzące,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
- z autyzmem, z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci z innymi deficytami, czy chorobami muszą uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieszczącego się w Rybniku przy ul. Raciborskiej 20.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w PPP oraz diagnozy lekarskiej, a także zaświadczenia o niepełnosprawności dziecka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do terapii wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej WWRD.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w budynku przy ul. Karłowicza 48 w Rybniku prowadzi zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie lub w małych grupach. Terapeuta obejmuje pomocą dziecko i jego rodzinę.

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie. W dużej mierze polegają na pomocy rodzinie, w tym pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji – przekazywaniu informacji i wiedzy o chorobie lub problemach dziecka.

Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu z pożądanych i niepożądanych zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania, udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem, czy jego edukacji, udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi zespół specjalistów z poradni. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka:
    -
  oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo),
    - 
  tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi),
    -
  surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi),
    -
  pedagog wieloprofilowego usprawniania rozwoju;
 • psycholog;
 • logopeda, neurologopeda, surdologopeda;
 • terapeuta integracji sensoryczno-motorycznej, fizjoterapeta;

Do zadań zespołu specjalistów należy w szczególności:
- ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
- analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Rybniku obowiązuje następujący regulamin.

Kontakt

  kolko stopka  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
         

ul. Kościuszki 55

44-200 Rybnik

     
  kolko stopka Telefon i faks:
   

32 422-39-35 - Kościuszki 55

32 423-17-55 - Karłowicza 48

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres ePUAP: 

1. /PPPRybnik/domyslna

2. /PPPRybnik/SkrytkaESP

     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Kościuszki 55:
   

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek            730 - 1530

Środa                 730 - 1530

Czwartek         730 - 1800

Piątek                730 - 1300

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu
     
     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Karłowicza 48:
   

Sekretariat: 730 - 1530

 Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu

Projekt i wykonanie: GRAFNET

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X