Kliknij by zobaczyć nasz fanpage na facebooku.

 

epuap

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

Wejście do biuletynu informacji publicznej

motto - To co najważniejsze to uśmiech dziecka

logo Rybnik poziom

ZADZWOŃ DO NAS
32 422-39-35
32 423-17-55

LUB NAPISZ

Statut
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rybniku

 

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Nazwa i siedziba: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej „Poradnią'':
ul. Kościuszki 55 44-200 Rybnik,
ul. Karłowicza 48 44-200 Rybnik
2. Organ prowadzący: Urząd Miasta w Rybniku zwany dalej „organem prowadzącym".
3. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
4. Teren działania: miasto Rybnik w jego aktualnych granicach administracyjnych.
5. Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię w zakresie jej działalności statutowej jest dobrowolne i nieodpłatne.


§ 2
Cele i zadania poradni


1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Do zadań Poradni należy:
a) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży w tym:
- predyspozycji i uzdolnień,
- przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
- specyficznych trudności w uczeniu się.
b) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
- szczególnie uzdolnionych,
- niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- z zaburzeniami komunikacji językowej,
- z chorobami przewlekłymi.
c) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin;
d) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
e) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
f) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
g) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
h) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
i) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
j) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
k) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
l) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
ł) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
m) udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
n) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
o) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Zadania te Poradnia realizuje poprzez:
a) diagnozowanie,
b) opiniowanie,
c) działalność terapeutyczną,
d) prowadzenie grup wsparcia,
e) prowadzenie mediacji,
f) interwencję kryzysową,
g) działalność profilaktyczna,
h) poradnictwo,
i) konsultacje,
j) działalność informacyjno-szkoleniową,
k) udział w zebraniach rad pedagogicznych,
l) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.
4. Zadania są realizowane we współpracy z :
a) rodzicami,
b) nauczycielami przedszkoli, szkół i innych placówek,
c) pracownikami Poradni,
d) innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
e) organizacjami pozarządowymi
f) innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom
5. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz innych przepisach prawa.
6. Opinię albo informację o wynikach diagnozy wydaje się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia/informacja. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.
7. W Poradni działają zespoły orzekające wydające orzeczenia w sprawach o potrzebie: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
8. Na terenie Poradni jest powołany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
9. Do zadań zespołu należy w szczególności:
a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
b) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
c) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
10. Pracę zespołu koordynuje dyrektor Poradni lub wicedyrektor Poradni.
11. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.


§ 3
Zadania pracowników Poradni


1. Poradnia zatrudnia pracowników:
a) pedagogicznych, w tym psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i rehabilitantów,
b) lekarza, pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Pracownicy Poradni zobowiązani są do wypełniania zadań zgodnie z przydziałami
czynność sporządzanymi przez Dyrektora:
a) na terenie Poradni,
b) poza Poradnią: w szczególności w przedszkolach, w szkołach i w placówkach, w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
3. Pracownik Poradni zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu Pracy i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Poradni.
4. Regulamin Pracy opracowuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.


§ 4
Organy Poradni


1. Organami Poradni są:
a) Dyrektor Poradni zwany dalej „Dyrektorem",
b) Rada Pedagogiczna zwana dalej „Radą".
2. Poradnią kieruje Dyrektor, do kompetencji którego należy:
a) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
b) Kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz określanie przydziału obowiązków realizowanych przez pracowników zarówno na terenie poradni, jak i poza nią.
c) Reprezentowanie poradni na zewnątrz.
d) Wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.
e) Zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni.
f) Prawidłowe wykorzystanie środków finansowych pozostających w dyspozycji Poradni.
g) Wypełnianie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
3. Dyrektor organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni.
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Poradni.
b) Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni.
c) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Poradni.
5. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora, lub stanowiska wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.
6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w niej pracowników.
7. Poradnia może korzystać z pomocy wolontariuszy w realizacji niektórych zadań określonych w planie pracy poradni.
Dyrektor zawiera z wolontariuszem umowę określającą w szczególności zakres zadań wolontariusza, sposób ich realizacji i czas trwania umowy.
8. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni, w zależności od zadań określonych jej statutem i terenem działania ustala organ prowadzący, na wniosek Dyrektora.
9. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi Poradni ustala Dyrektor w zależności od potrzeb Poradni i posiadanych środków.
10. Dyrektor jest przewodniczącym Rady i zespołu orzekającego.
11. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni realizującym zadania statutowe.
12. W skład Rady wchodzi Dyrektor jako jej przewodniczący oraz pracownicy pedagogiczni Poradni.
13. Rada ma kompetencje:
a) stanowiące,
b) opiniodawcze,
c) wnioskodawcze,
14. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Poradni,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i psychologicznych Poradni,
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników poradni,
d) przygotowanie i uchwalanie statutu Poradni oraz jego zmian.
e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
15. Do kompetencji opiniodawczych Rady należy:
a) opiniowanie organizacji pracy Poradni, w tym tygodniowego harmonogramu zajęć,
b) opiniowanie projektu planu finansowego Poradni,
c) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przydziału pracownikom stałych, obowiązków w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
16. Rada może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie osoby z funkcji Dyrektora – lub do Dyrektora o odwołanie pracownika z innej funkcji kierowniczej Poradni.
17. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych ze statutem oraz innymi przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Dyrektor zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
18. Zebrania plenarne Rady są organizowane zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego terminarzem oraz w miarę potrzeb, z inicjatywy przewodniczącego, albo, co najmniej 1/3 członków Rady oraz na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
19. Dyrektor przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia.
20. Dyrektor przedstawia Radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
21. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
22. Zebrania Rady są protokołowane.
23. Rada uchwala regulamin swojej działalności.
24. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na jej forum, o ile sprawy te mogą naruszyć dobra osobiste pracowników Poradni, uczniów oraz ich rodziców.


§ 5
Organizacja pracy Poradni


1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy Poradni oraz planu finansowego Poradni, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, a zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
4. Poradnia prowadzi:
a) skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy Poradni,
b) dokumentację badań,
c) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,
d) inną dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 6
Dokumenty Poradni


1. Poradnia prowadzi następujące dokumenty:
a) Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni.
b) Wykaz orzeczeń.
c) Wykaz opinii.
d) Dokumentację badań i innej działalności prowadzonej przez pracowników pedagogicznych Poradni.
e) Inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
f) Dokumentacja o której mowa w ust.1 może być prowadzona również w formie elektronicznej.
g) Poradnia używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
44-200 RYBNIK ul. Kościuszki 55
Tel./fax 32 42 23 935, Tel. 32 42 23 935
NIP 642-31-47-245, Regon 241800515


§ 7
Gospodarka finansowa


1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy dotyczące jednostki budżetowej.


§ 8
Postanowienia końcowe1. Treść Statutu dostępna jest w Sekretariacie Poradni.
2. Statut został uchwalony uchwałą nr 2/2017/2018 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku w dniu 18.11.2017r. i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Kontakt

  kolko stopka  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
         

ul. Kościuszki 55

44-200 Rybnik

     
  kolko stopka Telefon i faks:
   

32 422-39-35 - Kościuszki 55

32 423-17-55 - Karłowicza 48

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres ePUAP: 

1. /PPPRybnik/domyslna

2. /PPPRybnik/SkrytkaESP

     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Kościuszki 55:
   

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek            730 - 1530

Środa                 730 - 1530

Czwartek         730 - 1800

Piątek                730 - 1300

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu
     
     
  kolko stopka Godziny otwarcia poradni przy ul. Karłowicza 48:
   

Sekretariat: 730 - 1530

 Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym: 800 - 1900

  strzalka stopka Zobacz mapę dojazdu

Projekt i wykonanie: GRAFNET

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej...

X